Dálnice a silnice

Historie výstavby 60. a 70. let, přední technologie v Evropě

 • Beton byl pokládán v jedné vrstvě tloušťky 24 cm, spáry se prováděly jako úzké řezané, bez trnů a kotev, jen v některých úsecích byla podélná spára vytvářena pomocí vkládané pryžové vložky (od tohoto řešení se brzy ustoupilo)
 • CB kryt se až na malé výjimky pokládal na asfaltovou mezivrstvu tl. 4 cm, pod kterou byla podkladní vrstva ze stabilizace cementem tl. 24 cm. Spáry řezány jako úzké, tl. 3 mm. Ty zůstávaly bez jakéhokoliv utěsnění po dobu provozu 20 i více let. Tato technologie výstavby CB krytů se využívala v ČR až do roku 1993.
 • Od roku 1995 byla zahájena výstavba CB krytů technologií dvouvrstvé betonáže (mokrá do mokré) s vkládáním trnů a kotev do spár a s pečlivým utěsňováním spár proti vnikání vody a solanky

Základní technologie CBK

Spojitě nevyztužená cementobetonová deska (JPCP)

 • Technologie používaná v ČR od roku 1995
 • Dvouvrstvá betonáž (mokrá do mokré)
 • V průběhu betonáže jsou v příčném směru vkládány kluzné trny, v podélném pak kotvy pro zamezení výškového posunu jednotlivých desek
 • Následně jsou (nad trny a kotvami) vyřezány příčné a podélné spáry
 • Tyto spáry jsou pak utěsněny

Spojitě vyztužená cementobetonová deska (CRPC)

 • Bezespárá technologie
 • Technologie od 70-tých let používána v USA, Kanadě, Austrálii, v Evropě pak v Belgii, Holandsku a Francii
 • Není v současnosti v ČR technologicky podrobně řešena/rozpracována v platných ČSN, TP nebo TKP
 • TKP (kapitola 6) připouští provádění vyztužených desek jen při zvláštních požadavcích
 • Použito např. ve Strahovském tunelu

Předpjatá cementobetonová deska (CRPC)

Základní výhody a nevýhody CB krytů

Pohled z hlediska správce komunikace

Hlavní výhody CB krytu

 • Delší životnost bez nutnosti oprav (v případě dodržení kvality)
 • Nižší náklady na provoz a údržbu
 • Menší počet uzavírek po dobu životnosti krytu

Hlavní nevýhody CB krytu

 • Složitější technologie oprav
 • Delší doba trvání oprav

Pohled z hlediska uživatele komunikace

Hlavní výhody CB krytu

 • Zaručení dobrých protismykových vlastností
 • Větší bezpečnost jízdy (především za deště – nejsou vytvořeny koleje jako na většině vozovek s AB krytem)
 • Světlý povrch – lepší viditelnost
 • Nižší spotřeba paliva

Hlavní nevýhody CB krytu

 • Hlučnost (závisí na použité textuře povrchu)
 • Schůdky na spárách (nejsou v případě nově používaných kotvených spár)

Porovnání celkových ročních nákladů u vozovek s AB a CB krytem

Porovnání celkových nákladů (Kč/m2) u staveb 023 a 024 Hustopeče – Hranice, stáří 32 let. Zdroj: ŘSD

Výhody

Vlastnosti, které je nutno zlepšovat

Porovnání AB a CBK v rámci životního cyklu

Pozn.: Ve fázi výstavby má větší dopady na životní prostředí (CO2) betonová vozovka, ve fázi vlastního provozu pak vozovka asfaltová. Po dobu celé životnosti jsou dopady srovnatelné. Jsou však zanedbatelné vzhledem k dopravnímu provozu

Porovnání AB a CBK

Betonové vozovky mají tuhý povrch a tím i nižší valivý odpor ve srovnání s vozovkami z jiných materiálů. Studie, které jsou k dispozici pro nákladní automobily, prokázaly, že se jedná o úsporu 4,5 litru paliva na 1000 km. To má za následek snížení emisí CO2 na 100.000 km okolo 1200 kg a úsporu pohonných hmot 450 litrů nafty.

Volba technologie vozovek

Základní priority při budování dopravní infrastruktury

 1. Hospodárnost
 2. Udržitelnost
 3. Komfort, bezpečnost, technologie

Porovnání a souhrnné zhodnocení konstrukce vozovek

 1. Životnost vozovky
 2. Plánované dopravní zatížení
 3. Geologické a klimatické vlivy
 4. Následná údržba, opravy a rekonstrukce

Analýza konstrukčního řešení (systematické třídění výhod a nevýhod)

Metodický pokyn MD ČR – Ostatní případy: Všude tam, kde je vysoká intenzita dopravy a hrozí riziko vývoje trvalých deformací (stání před křižovatkami, okružní křižovatky, zastávky hromadné dopravy, odstavná parkoviště nákladních vozidel), je za normálních okolností výhodné použít CB kryt

Metodický pokyn MD

 • Hlavním kritériem je třída dopravního zatížení (plánovaný počet těžkých nákladních vozidel – TNV)
 • Při TNVk mezi 3500 až 7500 je prostor pro soutěž mezi oběma technologiemi
 • Při TNVk vyšším než 7500 má být dle následujícího obrázku za normálních oékolností vybrána vozovka s CB krytem

TNVk je průměrná denní intenzita těžkých nákladních vozidel (TNV) pro všechny jízdní pruhy v návrhovém období. Dle ČN 73 6114 a TP 170 odpovídá třída dopravního zatížení S více než 7500 TNVk; I = 3501-7500 a II = 1501-3500 TNVk

Analýza konstrukčního řešení a hlediska pro výběr technologie

V tabulce je uveden přehled 17 základních hledisek, která by neměla být opomenuta při výběru vhodné konstrukce vozovky. Použijí se vždy jen relevantní hlediska (týká se zejména bodů 2 – 5)

Technické normy a předpisy

Základní předpisy MD ČR

 • TKP 1 Všeobecně
 • TKP kap. 6: Cementobetonový kryt (obsahuje požadavky při výstavbě, opravách a údržbě vozovek s CB krytem)
 • TP 170: Navrhování vozovek pozemních komunikací
 • TP 92: Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem
 • TP 137: Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na stavbách pozemních komunikací
 • Metodický pokyn Ministerstva dopravy: Zásady pro hodnocení výhod a nevýhod asfaltových a cementobetonových technologií z hlediska jejich použití na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy, CDV, 2010

Základní normy

 • ČSN 73 6123-1: Stavba vozovek – Cementobetonové kryty – Část 1: Provádění a kontrola shody
 • ČSN 73 6114: Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
 • ČSN EN 206+A1: Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
 • ČSN EN 13877-1: Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály
 • ČSN EN 13877-2: Cementobetonové kryty – Část 2: Funkční požadavky
 • ČSN EN 13877-3: Cementobetonové kryty – Část 3: Specifikace pro kluzné trny
 • ČSN EN 14188-1: Zálivky a vložky do spár: Specifikace pro zálivky za horka
 • ČSN EN 14188-3: Zálivky a vložky do spár: Specifikace pro těsnící profily do spár
 • ČSN 73 6177: Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek

Druhy CBK v závislosti na třídě dopravního zatížení

Druhy CBK – požadované vlastnosti

FT1 hmotnost odpadu po 28 cyklech ⌀ 1000 g/m2, bez žádného jednotlivého výsledku > 1500 g/m2
FT2 hmotnost odpadu po 56 cyklech ⌀ 1000 g/m2, bez žádného jednotlivého výsledku > 1500 g/m3, po 28 cyklech ⌀ 500 g/m2

Spojitě nevyzužený CBK – konstrukční schéma

Typická konstrukce vozovky s CB krytem v ČR podle TP 170 (katalogový list D0-T-1 pro třídu dopravního zatížení I)

Konstrukční skladby vozovek s CB krytem

Schéma konstrukce vozovky s CB krytem podle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací (katalogový list D0-T-1 pro třídu dopravního zatížení S, I, II a III)

Příčné uspořádání komunikace návrhové kategorie R 25,5

Vzorový list komunikace návrhové kategorie R 25,5 podle VL1 Vozovky a krajnice, odbor pozemních komunikací MD ČR

Pokládka CB krytu

Řezání spár

Povrchy CB krytů

Nové příležitosti

Nové technologie

 • RCC (válcované betony)
 • Kompozitní systémy (RCC + krycí AB vrstva)
 • White topping
 • Tenké betonové desky

Rozvoj trhu s novými technologiemi

 • Zvýšení podílu vozovek s CB kryty
 • Nahradit asfalt tam, kde je to možné a ekonomicky odůvodněné
 • Rozšíření možností pro uplatnění CB krytů:
  • Účelové komunikace (zatěžované)
  • Parkoviště a průmyslové plochy
  • Okružní křižovatky
  • Cyklostezky
  • Tramvajové pásy
  • Autobusové zastávky, brzdné zóny

Další odborné informace

Betonové vozovky současnosti

Rostoucí provoz a vysoká důležitost pro přepravu zboží všemi směry klade obrovské nároky na kvalitu a kapacitu našich silnic.

Mosty a tunely

Stavba velkých betonových mostů je vrcholným inženýrským dílem. Konstrukce pylonů a pilířů, podpěrných systémů, principy letmé betonáže, stavby spřažených mostů a výsuvných skruží, stejně jako obloukových mostů je završena pokládkou vozovky. Od takového díla nelze odejít na 100 let, ale je třeba udržovat jeho životnost pravidelnou kontrolou a údržbou. U tunelových staveb je důležitý zejména příspěvek betonového povrchu k bezpečnému provozu v případě požáru.

Parkovací a odstavné plochy

Výhodou je tuhost betonové desky umožňující rozložit vysoké zatížení, dále odolný povrch např. k ropným produktům, rovněž odolnost vůči povětrnostním vlivům, teplotním výkyvům posypovým solích apod. Významná je odolnost vůči koncentrovanému statické zatížení - vysokozdvižné vozíky, skladovací kontejnery.

Cyklistické stezky

Výhodou je světlost a odrazivost betonového povrchu je základního bezpečnostního prvku pro uživatele ať již při cestě do práce nebo při odpočinku. Možnost instalace zpomalovacích povrchů před zatáčkami, pokládka malých finišery, oddělení od silniční dopravy, atraktivita volnočasového využití.