Mosty a tunely

Modernizace trati Rokycany – Plzeň

 • Stavba je součástí vnitrostátního III. tranzitního železničního koridoru – západní část
 • Účelem stavby je dosažení vyšších technických parametrů, vč. zkrácení jízdní doby vlaků, zvýšení bezpečnosti i komfortu pro cestující a snížení vlivů železn. dopravy na obyvatelstvo
 • Modernizace se týká obnovy železničního svršku a rámci akce byly postaveny nové, nebo rekonstruovány současné mosty a propustky – první část přednášky
 • Hlavním stavebním objektem na uvedeném úseku je tunel Ejpovice vedený pod vrchem Chlum ( 416 m. n. m. – Rokycanská pahorkatina ) – druhá část přednášky
 • Investor: Státní fond dopravní infrastruktury, spolufinancování z prostředků Evropské unie
 • Objednatel: Ministerstvo dopravy, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • Zhotovitel: Sdružení Metrostav a.s. a Subterra a.s.
 • Projektant: SUDOP Praha a.s.
 • Doba výstavby: 2013 -2018
 • Celková délka úseku: 20,237 km, po dokončení 14,147 km, tj. zkrácení 6,1 km
 • Časová úspora: 9 minut
 • Traťová rychlost po modernizaci: 120 – 160 km/h, současnost je 80 km/h
 • Modernizovaný úsek Rokycany – Plzeň v úseku 88 km – 108 km
 • Mosty – celkem 18 objektů (nové nebo oprava)
 • Tunel Ejpovice: 2x 4,150 km, 2x jednokolejné tubusy

Modernizace trati Rokycany – Plzeň, situace projektu

Železniční most (v blízkosti žst. Ejpovice) SO 303807 v km 92,957 a SO 313802 v km 93,075

Železniční most – podchod SO 313806 v km 93,191

Železniční propustky

Železniční most u obce Kyšice SO 323801 v km 94,375

Silniční most u obce Kyšice SO 323804 v km 94,920 (přeložka komunikace)

Železniční most s podjezdem pro cyklostezku (výjezdový portál) SO 323806 v km 100,182

Opěrná zeď Plzeň Doubravka u výjezdového portálu Chlum

Železniční most – Potoční ul. SO 323809 v km 106,592

Železniční most a podchod pro pěší – Mohylova ul. SO 333803

Železniční most a podchod – Mohylova ul. SO 333803

Železniční most – Úslava (SO 333805 v km 108,120)

Tunely Ejpovice – portál Homolka (SO 323822-23)

Tunely Ejpovice, portál Homolka

Tunely Ejpovice – portál Chlum (SO 323826-27) prorážka severní trouby

Tunely Ejpovice – Invert – betonáž dna tunelu

Tunely Ejpovice – propojky tunelu, lamely – tzv. „garáže“ pro TBM

Modernizace trati Rokycany – Plzeň

Hlavní použité třídy betonu

 • C 8/10 X0, S1 – dno tunelu – Invert
 • C 12/15 X0, S3/S4 – podkladní betony
 • C 16/20 X0, XC1, S3/S4 – deska v tunelu, aj.
 • C 25/30 XC2, S3/S4 – základy mostní konstrukce, aj.
 • C 25/30 XA1-2, S3/S4 – pilotové založení
 • C 30/37 XF2-3, S3/S4 – pilíře mostů, římsy
 • C 30/37 XF1, S3 – most – deska
 • C 35/45 XF1, S4 – most – deska
 • C 16/20 (SB), S1 – stříkaný beton (suchá cesta)
 • C 25/30 XC1, XA1 MSB J2 – stříkaný beton – (mokrá cesta)
 • EASYCRETE SV C 30/37 XC2, XF1(SCC) SF2 – podklad pod PJD

Modernizace trati Rokycany – Plzeň

Vstupní materiály pro výrobu betonu:

 • Českomoravský cement, a.s. – Radotín – CEM I 42,5 R VL
 • Českomoravský cement, a.s. – Radotín – CEM II/B-S 32,5 R VL
 • Plzeňské štěrkopísky s.r.o. (SP Bohemia) – Příšov 0/4mm
 • Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. (SP Bohemia) – Roztyly 4/8mm, 8/16mm
 • EUROVIA Kamenolomy, a.s. – PDK 8/16mm, 16/22mm
 • STACHEMA CZ s.r.o. – Stachement S35, Microporan 2

Laboratoř

 • BETOTECH s.r.o. (na betonárně)
 • SQZ s.r.o. (na stavbě)

Modernizace trati Rokycany – Plzeň (2017 – 2019)

 • Uzel Plzeň – 2. stavba, přestavba osobního nádraží
 • Uzel Plzeň – 3. stavba, přesmyk domažlické tratě

Modernizace trati Rokycany – Plzeň

Modernizace trati Rokycany – Plzeň, situace projektu

Přehled nejdelších železničních tunelů v ČR

Metoda mechanizovaného tunelování

Tunely Ejpovice, podélný geologický profil

Herrenknecht S-799, Viktorie

Výrobce
Herrenknecht, závod Schwanau

Typ stroje
kombinovaný stroj EPB/hardrock

Typ pohonu
hydraulický

délka
115 m
hmotnost
1860 t
průměr řezné hlavy
9840 mm
max. rychlost
80 mm/min
kroutící moment
23,7 MNm
tlačná síla
64,7 MN
instalovaný výkon
6,2 MW

Rozpojování horniny

Odtěžování rubaniny

Stavba prstence

Dopředný posun stroje

Řízení tunelovacího stroje

Obsluha tunelovacího stroje

Zařízení staveniště

Výroba segmentů

Doprava segmentů, kolové platformy MSV

Komplikace ražeb

Dosažené výkony ražeb

Další odborné informace

Betonové vozovky současnosti

Rostoucí provoz a vysoká důležitost pro přepravu zboží všemi směry klade obrovské nároky na kvalitu a kapacitu našich silnic.

Dálnice a silnice

Výhodou je trvanlivost a pevnost betonu – ve zkratce srovnatelné počáteční náklady, nižší náklady na opravy a údržbu, odstranění vyježděných kolejí, snížení hlukové zátěže, vyšší světlost povrchu, lepší brzdné vlastnosti, nižší emise ze spotřeby paliv.

Parkovací a odstavné plochy

Výhodou je tuhost betonové desky umožňující rozložit vysoké zatížení, dále odolný povrch např. k ropným produktům, rovněž odolnost vůči povětrnostním vlivům, teplotním výkyvům posypovým solích apod. Významná je odolnost vůči koncentrovanému statické zatížení - vysokozdvižné vozíky, skladovací kontejnery.

Cyklistické stezky

Výhodou je světlost a odrazivost betonového povrchu je základního bezpečnostního prvku pro uživatele ať již při cestě do práce nebo při odpočinku. Možnost instalace zpomalovacích povrchů před zatáčkami, pokládka malých finišery, oddělení od silniční dopravy, atraktivita volnočasového využití.