Parkovací a odstavné plochy

Válcovaný beton unese větší zátěž

Betonové vozovky díky své vysoké odolnosti potřebují pouze minimální údržbu a oproti čistě asfaltovým vozovkám mají až dvojnásobnou životnost. Jejich volbou tak lze snížit náklady na opravy a zároveň minimalizovat počet uzavírek silničního provozu. Moderní technologie válcovaného betonu (Roller compacted concrete – RCC) navíc umožňuje obnovit plný provoz už po dvou dnech. Technologie RCC kombinuje výhody betonové vozovky, jako je e dlouhá životnost a vysoká pevnost, a jednoduchý stavební postup, jenž se uplatňuje při stavbě asfaltových vozovek.

Volba konstrukčního řešení vozovky je klíčovým rozhodnutím nejen pro budoucí uživatele pozemních komunikací, ale také jejich správce. Přitom nároky na kvalitu a rychlost provedení vozovek se stále zvyšují. Důvodem je i neustále rostoucí intenzita silniční dopravy v ČR. Kryt z tuhé betonové desky zaručuje vysokou bezpečnost jízdy z důvodu absence „vyjetých kolejí“. Betonové vozovky mají oproti čistě asfaltovým vozovkám až dvojnásobnou životnost bez nutnosti oprav a minimální provozní náklady na údržbu a rekonstrukce během celého životního cyklu.

Technologie válcovaného betonu poskytuje mnohé výhody

Inovativní technologie válcovaného betonu spojuje mnohé výhody tuhé betonové vozovky, především dlouhou životnost a výbornou pevnost (v tlaku 30 MPa až 50 MPa), s rychlou realizací. Válcované betony jsou totiž pokládány obdobným postupem, jaký se uplatňuje při stavbě asfaltových vozovek, tedy pomocí asfaltového finišeru s následným hutněním silničními válci. Takto realizované vozovky mohou být zatíženy do 48 hodin.

Technologie válcovaného betonu je technicky proveditelná i tam, kde to není možné při uplatnění běžně používaného strojního vybavení pro stavbu cementobetonových vozovek. Válcovaný beton je vhodným řešením také pro rekonstrukce stávajících vozovek, jako krytová nebo podkladní vrstva, případně jako kompozitní vozovka s obrusnou asfaltovou vrstvou.

Vozovka z válcovaného betonu je pevná a trvanlivá

Vozovky z válcovaného betonu jsou odolné, trvanlivé a eliminují běžné problémy, které jsou tradičně spojovány s jinými typy konstrukcí vozovek. Válcovaný beton je schopen vydržet velké bodové a opakující se zatížení, je odolný vůči poškození způsobené pohonnými hmotami, oleji a je mrazuvzdorný.

Válcovaný beton má navíc dostatečnou únosnost, aby odolal dopravnímu zatížení přejíždějících vozidel ihned po finálním zhutnění. Zhutňovací proces vytváří vysoké vnitřní tření mezi jednotlivými zrny kameniva a dochází tak k vzájemnému zaklínění jednotlivých frakcí. To umožňuje přejezd lehkých vozidel po čerstvě položené vozovce z válcovaného betonu bez poškození nebo rozrušení již zabudovaného materiálu.

Nízké náklady na údržbu

Náklady na výstavbu komunikací z válcovaného betonu jsou srovnatelné s výstavbou hutněných asfaltových vrstev. Pokud ale předpokládáme vysoké dopravní zatížení, tak budou ve výsledku náklady nižší, než je tomu u hutněných asfaltových vrstev z důvodu delšího životního cyklu betonových vozovek. Dlouhodobé náklady na údržbu RCC betonových vozovek totiž přináší ve srovnání s asfaltovými silnicemi  úsporu až 30 % za dobu životnosti vozovky.

Beton je v horkých dnech chladnější a v noci zlepšuje viditelnost

V letních slunečných dnech lze zase na termografických snímcích sledovat jev označovaný jako efekt tepelného ostrova, kdy je světlý betonový povrch výrazně chladnější než jiné typy vozovek, ve srovnání s asfaltem se v horkém počasí jedná i o více než 15°C. Využívání betonových vozovek ve městech tak zvyšuje pohodlí, protože tolik nepřispívá k zvýšení okolní teploty, a snižuje riziko zdravotních obtíží obyvatel. Světlejší povrch betonu pomáhá i k vyšší bezpečnosti jízdy. Tím, že nepohlcuje světlo tak jako černé povrchy, zajišťuje v noci lepší viditelnost. Po tom je tedy i menší nárok na energie při osvětlení.

Projekt Mondi – Polsko

Příklad parkovací a odstavné plochy na projektu “Výstavba betonové vozovky v areálu Mondi Świecie SA a výstavba vjezdu a odjezdu z Bydgoské ulice včetně vnitřního silničního systému a parkovací plochy pro nákladní automobily”.

Základní informace o stavbě
Položená plocha: 20.000 m2
Struktura provedené vrstvy:  Nosný beton: 200 mm – RCC

Naše řešení zahrnovalo dlažbu RCC ve dvou vrstvách s vazebnou vrstvou, aby se dosáhlo dobrých rovinných parametrů povrchu a zhutnění válcem.

Projekt HORNBACH

Realizace kompozitní vozovky z válcovaného betonu a jedné vrchní vrstvy asfaltu v areálu obchodního centra Hornbach. Při kompozitní vozovce RCC tvoří pevný a odolný základ. Speciální betonová směs byla uložena asfaltovým finišerem a následně zhutněna silničními válci. Finální obrusná vrstva je tvořena asfaltem, který společně se silnou podkladní vrstvou z válcovaného betonu tvoří odolnou a velmi trvanlivou vozovku.

Základní informace o stavbě
Položená plocha: 13.000 m2
Použité betony: RCC 25/30, S1
Tloušťka konstrukce RCC vozovky: 22 cm RCC/4 cm ACO 11
Objem betonu: 2860 m3

Další odborné informace

Betonové vozovky současnosti

Rostoucí provoz a vysoká důležitost pro přepravu zboží všemi směry klade obrovské nároky na kvalitu a kapacitu našich silnic.

Mosty a tunely

Stavba velkých betonových mostů je vrcholným inženýrským dílem. Konstrukce pylonů a pilířů, podpěrných systémů, principy letmé betonáže, stavby spřažených mostů a výsuvných skruží, stejně jako obloukových mostů je završena pokládkou vozovky. Od takového díla nelze odejít na 100 let, ale je třeba udržovat jeho životnost pravidelnou kontrolou a údržbou. U tunelových staveb je důležitý zejména příspěvek betonového povrchu k bezpečnému provozu v případě požáru.

Dálnice a silnice

Výhodou je trvanlivost a pevnost betonu – ve zkratce srovnatelné počáteční náklady, nižší náklady na opravy a údržbu, odstranění vyježděných kolejí, snížení hlukové zátěže, vyšší světlost povrchu, lepší brzdné vlastnosti, nižší emise ze spotřeby paliv.

Cyklistické stezky

Výhodou je světlost a odrazivost betonového povrchu je základního bezpečnostního prvku pro uživatele ať již při cestě do práce nebo při odpočinku. Možnost instalace zpomalovacích povrchů před zatáčkami, pokládka malých finišery, oddělení od silniční dopravy, atraktivita volnočasového využití.